STATUTUL COMUNITĂŢII RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

I. DISPOZITII GENERALE

ART.1 – (1) Comunitatea Rusilor Lipoveni din România, în cele ce urmeaza C.R.L.R. sau Comunitatea, este o asociatie cu caracter etnic, social, cultural si umanitar, care reuneste cetateni români, cunoscuti sub denumirile de rusi, rusi-lipoveni sau lipoveni.

(2) Denumirea C.R.L.R. în limba rusa, limba materna, este: “ОБЩИНА РУССКИХ ЛИПОВАН РУМЫНИИ ” („OBSCINA RUSSKIH LIPOVAN V RUMÂNII”), iar limba uzuala în C.R.L.R. este limba rusă.

ART.2 - C.R.L.R. s-a constituit la 14 ianuarie 1990 sub denumirea de Comunitatea Lipovenilor din România, în temeiul Legii nr.21/1924 si a fost recunoscuta ca persoana juridica prin sentinta civila nr.181 din 12 februarie 1990 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti. Comunitatea functioneaza conform O.G.26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ca persoana juridica cu Statut, Program si patrimoniu propriu.

Durata de functionare a C.R.L.R. este nedeterminata.

Sediul central al Comunitatii este în municipiul Bucuresti.

II. SCOPUL SI OBIECTIVELE

ART.3 – C.R.L.R. are ca scop unirea eforturilor membrilor sai în apararea si exercitarea drepturilor la pastrarea, dezvoltarea si exprimarea identitatii etnice, lingvistice si culturale a etnicilor rusi lipoveni, astfel cum sunt recunoscute si garantate de documentele internationale cu privire la protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si ale minoritatilor nationale, de Constitutia României si de legile tarii.

ART.4 – În vederea realizarii scopului definit la art.3, C.R.L.R. va actiona pe baza unor programe fundamentate pentru:

(1) reunirea în cadrul C.R.L.R. a tuturor etnicilor rusi lipoveni, cetateni ai României, pentru a deveni un factor social activ în dezvoltarea României;

(2) a contribui la afirmarea etniei si promovarea valorilor sale;

(3) apararea drepturilor si promovarea intereselor specifice membrilor sai, drepturi rezultate din apartenenta lor la minoritatea etnica rusa lipoveana din România si anume :

A. Componenta etnica si culturala:

(a) folosirea nestingherita a limbii materne ruse în toate domeniile de activitate cu respectarea normelor europene în materie si a tratatelor, pactelor, acordurilor, protocoalelor si altor acte internationale cu privire la minoritati;

(b) posibilitatea de a învata limba materna rusa si de a avea scoli cu predare în aceasta limba, precum si alte institutii de educatie si cultura în limba materna;

(c) promovarea istoriei, culturii, obiceiurilor si traditiilor etniei;

(d) editarea de publicatii în limba materna rusa si dreptul de a avea edituri si tipografii proprii si acces la mass-media locala si centrala;

(e) cultivarea unor relatii fratesti cu natiunea rusa, precum si cu diaspora rusa, de care rusii lipoveni din România sunt legati prin comunitatea de limba, prin traditii culturale, istorice si spirituale, fara a leza loialitatea fata de patria lor, România;

(f) efectuarea de studii si cercetari stiintifice privind istoria, folclorul, viata sociala, religia, traditiile si obiceiurile rusilor din România.

B. Componenta religioasa:

(g) pastrarea credintei ortodoxe, inclusiv a celei de rit vechi si stravechi;

(h) posibilitatea de a împartasi orice credinta si de a practica orice cult religios, recunoscut de legea româna si de normele europene în materie de libertate confesionala, fara nici un fel de îngradiri.

C. Componenta sociala:

(i) promovarea unor relatii fratesti, de toleranta, încredere si respect reciproc cu natiunea româna majoritara si cu celelalte minoritati nationale din România;

(j) recunoasterea, garantarea si respectarea drepturilor fundamentale ale omului si a drepturilor specifice minoritatilor nationale, astfel cum sunt ele reglementate în documentele juridice internationale;

(k) reprezentarea etniei în structurile autoritatilor legislative si executive ale statului;

(l) sprijinirea actiunilor si initiativelor membrilor, precum si apararea intereselor acestora în activitatile sociale, culturale, umanitare;

(m) colaborarea cu toate fortele sociale ale tarii în vederea promovarii principiilor democratice în viata societatii românesti, prin asigurarea libertatii si egalitatii în drepturi între toti cetatenii tarii, fara deosebire de nationalitate, rasa, convingeri politice, credinta, sex sau origine sociala;

(n) participarea în Parlament sau în afara sa, în conformitate cu legislatia în vigoare, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc etniile si asumarea pe aceasta baza a tuturor drepturilor si obligatiilor ce decurg din acestea.

D. Componenta economica

(o) sprijinirea actiunilor si initiativelor membrilor, precum si apararea intereselor legitime ale acestora în activitatile economice;

(p) initierea si realizarea de catre Comunitate a unor activitati economice conforme cu legislatia în vigoare, în vederea asigurarii resurselor necesare pentru desfasurarea activitatii si realizarea programelor sale.

III. MEMBRII COMUNITATII

ART.5 – (1) Poate fi membru al C.R.L.R. orice cetatean român care a împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de convingeri politice sau religioase si care se declara rus, rus-lipovean sau lipovean, dovedeste apartenenta la etnie prin cunoasterea limbii materne ruse, recunoaste Statutul si actioneaza pentru transpunerea în fapte a acestuia, sprijinind moral si material Comunitatea, în functie de posibilitatile sale.

(2) Cetatenii români de alte nationalitati si cetatenii straini pot deveni simpatizanti ai C.R.L.R.

(3) Persoanele care au merite deosebite în promovarea intereselor etniei si au adus servicii deosebite acesteia pot fi declarate membri de onoare. Recunoasterea calitatii de membru de onoare necesita confirmarea Consiliului Director.

ART.6 – Tinerii între 18 si 35 ani se pot înscrie în organizatiile de tineret ale C.R.L.R.

ART.7 – (1) Pentru a deveni membru sau simpatizant al Comunitatii, solicitantul va depune o cerere la comitetul local; acesta va analiza si va solutiona cererea. Calitatea de membru sau simpatizant, cu toate drepturile si obligatiile, devine efectiva din ziua confimarii cererii de catre Comitetul Local.

(2) Orice membru al Comunitatii se poate transfera de la o organizatie locala a C.R.L.R. la alta organizatie locala a C.R.L.R., cu acordul celor doua organizatii.

(3) Nici un membru nu poate face parte din doua organizatii locale ale C.R.L.R. în acelasi timp.

(4) Nici un membru al C.R.L.R. nu poate face parte concomitent din doua organizatii ale etniei, similare Comunitatii.

ART.8 – (1) Calitatea de membru se pierde în caz de deces, demisie scrisa sau în cazul în care cotizatia nu a fost platita pe o durata mai mare de un an.

Calitatea de membru se pierde si în cazul în care adunarea generala a comunitatii locale hotaraste excluderea. Hotarârea de excludere sau de pirdere a calitatii de membru trebuie validata de Consiliul Director.

(2) Consiliul Director poate hotarî, pe baza raportului Comisiei de Etica si Disciplina, excluderea unui membru în situatia în care acesta s-a abatut grav de la Statut activând împotriva intereselor C.R.L.R.

IV. DREPTURILE SI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR C.R.L.R.

ART.9 – Membrii C.R.L.R. au dreptul:

(1) sa-si exprime liber votul si opiniile;

(2) sa aleaga organele de conducere;

(3) sa fie alesi în organele de conducere;

(4) sa fie alesi ca delegati pentru Conferinta Reprezentantilor;

(5) sa beneficieze de sprijin moral, social, material si umanitar;

(6) sa participe la toate activitatile organizate de catre Comunitate;

(7) sa foloseasca dotarile materiale care apartin Comunitatii.

Simpatizantii si membrii de onoare nu pot vota, nu pot fi alesi si nu pot alege în C.R.L.R.

ART.10 – Membrii C.R.L.R. au libertatea de a se înscrie în partide politice, sindicate, asociatii profesionale si alte organizatii care nu contravin intereselor C.R.L.R.

ART.11 – Membrii C.R.L.R. au obligatia de a respecta si aplica Statutul si normele interne adoptate.

ART.12 – Plata cotizatiei stabilite de Adunarea Generala a Comunitatii Locale este o obligatie. Participarea si dreptul de vot în Comunitate sunt conditionate de plata la zi a cotizatiei de membru. În cazurile de pierdere a calitatii de membru al Comunitatii, cotizatia platita nu se restituie.

ART.13 – Încalcarea Statutului, neîndeplinirea sarcinilor asumate si crearea de prejudicii grave intereselor Comunitatii vor fi sanctionate prin: mustrare scrisa, avertisment scris, suspendarea din functie, excludere. Sanctiunile vor fi aplicate pe baza propunerii motivate în drept si în fapt a Comisiei de Etica si Disciplina.

ART. 14 – Aplicarea sanctiunilor se face conform prezentului Statut si a procedurilor prevazute de regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Director.

Daca sanctiunea este aplicata de catre Adunarea Generala locala, ea trebuie validata de Consiliul Director.

V. STRUCTURA ORGANIZATORICA A C.R.L.R.

Sectiunea I: Comunitatea Locala (C.L.):

ART.15 – (1) Organizatia de baza în structura C.R.L.R. este Comunitatea Locala. Aceasta cuprinde membrii cu domiciliul într-o localitate, dar pot adera si etnici cu domiciliul în localitati învecinate. Numarul minim de membri ai Comunitatii Locale este de cincisprezece.

(2) Comunitatea locala este libera sa-si desfasoare activitatea conform conditiilor specifice locului sau zonei, cu conditia de a fi respectate prevederile statutare.

ART.16 – Sarcina organizatiei de baza este aceea de a se ocupa de problemele care privesc viata economica, sociala, culturala, scolara a locuitorilor rusi lipoveni din zona si de a lua masurile necesare pentru solutionarea lor. Problemele care depasesc posibilitatile locale vor fi înaintate spre rezolvare Consiliului Teritorial sau Comunitatii Centrale, dupa caz.

ART.17 – Adunarea Generala este organul suprem de conducere a Comunitatii Locale si se întruneste o data pe an sau ori de câte ori este necesar, daca cel putin o treime din numarul membrilor solicita în scris întrunirea. Convocarea Adunarii Generale se face de catre Comitetul Local.

ART.18 – Atributiile Adunarii Generale:

(a) alege pentru un mandat de patru ani, prin vot secret sau deschis, dupa cum hotaraste Adunarea Generala: presedintele, vicepresedintele, secretarul si pe ceilalti membri din Comitetul Local, în numar de 3-11 persoane;

(b) alege delegatii la Conferinta Reprezentantilor, potrivit normei de reprezentare stabilite la art.33, al.(2);

(c) discuta si aproba darea de seama a Comitetului Local asupra activitatii desfasurate de Comunitatea Locala si programul pe anul viitor;

(d) hotaraste sanctionarea membrilor, inclusiv excluderea; sanctiunile trebuie aprobate de Consiliul Director; cei sanctionati pot face contestatie catre Consiliul Director în termen de 10 zile de la comunicare ;

(e) desemneaza candidatii pentru alegerile locale si generale;

ART.19 – Comitetul Local, în componenta prevazuta la art. 18 (a), are urmatoarele atributii:

(a) conduce activitatea Comunitatii Locale între doua Adunari Generale ;

(b) convoaca Adunarea Generala, careia îi prezinta darea de seama asupra activitatii, proiectul ori planul anual de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ;

(c) primeste noi membri în Comunitatea Locala si valideaza pe noii membri;

(d) tine evidenta membrilor si a fondurilor provenite din cotizatii si din alte surse ;

(e) tine legatura cu Consiliul Director pentru îndrumare si schimb de informatii privind activitatea Comunitatii ;

(f) propune Adunarii Generale masurile disciplinare prevazute de Statut

(g) duce la îndeplinire hotarârile Conferintei Reprezentantilor, ale Consiliului Director si ale Adunarii Generale a Comunitatii Locale ;

(h) hotaraste afilierea organizatiei locale la Consiliul Teritorial de care geografic apartine.

ART.20 – Comitetul local se întruneste în sedinte de lucru o data pe luna sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din membri. Convocarea se face de catre Presedinte cu sapte zile înainte de data stabilita, cu prezentarea ordinii de zi.

ART. 21 – Liderul organizatiei de tineret, în cazul în care aceasta este constituita, este membru de drept al Comitetului Local.

Membru de drept al Comitetului Local este si liderul organizatiei de femei daca aceasta este constituita.

ART.22 – (1) În cazul dizolvarii organizatiei de baza, este necesara întrunirea unei majoritati de doua treimi din numarul membrilor si aprobarea Consiliului Director. Validarea dizolvarii se face de catre Conferinta Nationala.

(2) Dizolvarea organizatiei de baza are loc atunci când numarul membrilor a scazut sub cincisprezece.

Membrii ramasi pot adera la alta Comunitate Locala învecinata geografic.

(3) În cazul dizolvarii, bunurile ramase ale organizatiei de baza ramân în folosul comun al populatiei etnice locale, daca aceste bunuri sunt obtinute din surse proprii.

(4) În cazul în care bunurile respective au fost dobândite din resursele C.R.L.R., utilizarea acestora va fi hotarâta de catre Consiliul Director.

(5) Fiecare comunitate locala este obligata sa aduca la cunostinta Consiliului Teritorial si Consiliului Director, în scris, deciziile luate.

Sectiunea II : Consiliul Judetean

ART.23 – La nivel judetean se poate constitui Consiliul Judetean, daca cel putin doua treimi din Comunitatile Locale consimt sa se afilieze.

ART.24 – Scopul Consiliului Judetean este acela de a tine legatura si de a se consulta cu Comunitatile Locale care fac parte din acelasi consiliu judetean sau teritorial în vederea armonizarii deciziilor si sustinerii problemelor care nu pot fi rezolvate la nivelul Comunitatii Locale.

ART.25 – (1) Consiliul Judetean este constituit din presedintii comunitatilor locale si presedintii organizatiilor de tineret constituite. Acestia aleg un Presedinte cu rol de mediator între Comunitatile Locale si de reprezentant al intereselor membrilor comunitatilor locale în relatiile cu organele locale si judetene.

(2) În calitate de vicepresedinte al Consiliului Judetean va fi ales unul dintre presedintii organizatiilor de tineret.

ART.26 – Consiliul Judetean, în cazul în care considera necesar, îsi poate constitui suportul de personal si logistic, finantat din surse proprii.

ART.27 – (1) Hotarârile Consiliului Judetean sunt luate prin consens si vor fi consemnate într-un proces-verbal, care va fi înaintat în copie Comunitatii Centrale. Membrii Consiliului Judetean se reunesc în sedinte cel putin o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea sedintei se face cu 10 zile înainte si va fi însotita de proiectul ordinii de zi si de materialele supuse dezbaterii.

(2) sedinta este statutara daca este întrunit cvorumul de doua treimi din membrii Consiliului Judetean.

ART.28 – Consiliul Judetean are urmatoarele atributii:

(a) gestioneaza problemele specifice etniei la nivel judetean;

(b) reprezinta organizatiile locale în relatiile cu autoritatile judetene ;

(c) organizeaza participarea la alegerile locale si generale din teritoriu ;

(d) formuleaza propuneri comune ale organizatiilor locale pentru programele de activitati ale Comunitatii si le realizeaza;

(e) stabileste delegatii la Conferinta Reprezentantilor conform metodologiei stabilite de Consiliul Director si conform normei de reprezentare stabilite la art.33, al.(2);

(f) îndeplineste alte atributii conform Statutului si hotarârilor Consiliului Director.

Sectiunea III : Comunitatea Centrala:

ART.29 – Comunitatea Centrala este asociatia tuturor Comunitatilor Locale care accepta acest Statut.

ART.30 – Organele Comunitatii, conform O.G. nr.26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:

A) Conferinta Reprezentantilor (Adunarea Generala);

B) Consiliul Director;

C) Alte organe ale Comunitatii (Comisia de Cenzori, Comisia de Etica si Disciplina).

A) Conferinta Reprezentantilor (Adunarea Generala)

ART.31 – (1) Conferinta Reprezentantilor este organul suprem de conducere al C.R.L.R. si se convoaca o data pe an. Convocarea se face de Consiliul Director cu 30 de zile înainte, cu difuzarea proiectul ordinii de zi si a materialelor supuse dezbaterii.

(2) Conferinta Reprezentantilor poate fi convocata extraordinar, la cererea a cel putin o treime din Comunitatile Locale sau doua treimi din Consiliul Director si in cazul alegerilor anticipate sau in cazul vacantarii postului de presedinte/deputat CRLR.

ART.32 – Conferinta Reprezentantilor are urmatoarele atributii:

(a) dezbate si aproba darea de seama asupra activitatii Comunitatii si programul pe perioada urmatoare întocmite de Consiliul Director, precum si rapoartele Comisiilor;

(b) adopta, completeaza si modifica Statutul;

(c) adopta bugetul de venituri si cheltuieli si programul de actiuni;

(d) alege si revoca membrii Consiliului Director;

(e) alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori si Comisiei de Etica si Disciplina;

(f) în an electoral desemneaza candidatii pentru demnitatea de deputat din partea C.R.L.R. în Parlamentul României pe baza listei întocmite de Consiliul Director; candidatii vor prezenta cu 10 zile înaintea datei Conferintei curriculum vitae si programul de actiuni ;

(g) confirma înfiintarea si dizolvarea filialelor C.R.L.R. si decide prin votul a cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor dizolvarea C.R.L.R. în totalitatea sa.

ART.33 – (1) Conferinta Reprezentantilor este statutara daca sunt reprezentate jumatate plus unu din numarul comunitatilor locale ale C.R.L.R.

(2) Norma de reprezentare este de un reprezentant la 500 de etnici rusi-lipoveni, cu rotunjire în plus daca restul depaseste 50% norma de reprezentare.

Comunitatile locale care au sub 500 de etnici rusi-lipoveni au dreptul din oficiu la un reprezentant la Conferinta Reprezentantilor.

(3) Daca nu se întruneste cvorumul stabilit la alineatul (1) din prezentul articol, Conferinta se amâna cu 30 de zile si se tine cu numarul reprezentantilor comunitatilor prezenti.

(4) Hotarârile se adopta cu majoritatea simpla de voturi valabil exprimate ale reprezentantilor prezenti.

ART.34 – Presedintele C.R.L.R. deschide lucrarile Conferintei Reprezentantilor. În absenta Presedintelui, lucrarile Conferintei se deschid de un membru al Consiliului Director.

ART. 35 – Lucrarile Conferintei sunt conduse de un prezidiu format din cinci persoane ales de Conferinta. Înainte de examinarea ordinii de zi, se aleg organele de lucru ale Conferintei Reprezentantilor:

- comisia de validare a reprezentantilor (3 membri);

- comisia de redactare a procesului-verbal (3 membri);

- comisia de redactare a proiectelor de hotarâri (3 membri);

- comisia de numarare a voturilor (5 membri).

ART.36 – Reprezentantii Comunitatilor Locale se aleg de Adunarile Generale ale Comunitatilor Locale, fapt ce trebuie sa rezulte din procesul-verbal al adunarii, semnat de presedintele si secretarul comunitatii locale.

ART.37 – Membrii Consiliului Director si membrii fondatori participa la Conferinta Reprezentantilor cu drept de vot.

ART.38 – (1) Comisia de validare verifica documentele prezentate, rezolva eventualele contestatii si întocmeste un proces-verbal în care propune validarea sau invalidarea reprezentantilor prezenti si constata daca este întrunit cvorumul, stabilit de art. 33, aln. (2).

(2) Dupa aprobarea de catre Conferinta a procesului-verbal, comisia de validare elibereaza fiecarui delegat un mandat de participant cu drept de vot la Conferinta.

ART.39 – (1) Presedintele C.R.L.R. este ales de Conferinta Reprezentantilor dintre membrii care si-au depus candidatura, pe o perioada de patru ani prin vot secret cu majoritate simpla din voturile valabil exprimate. În cazul în care nici unul din candidatii propusi nu întruneste numarul de voturi necesar pentru alegerea în functia de Presedinte al C.R.L.R., se va organiza un al doilea tur de scrutin pentru primii doi clasati.

(2) Fiecare candidat va depune la Consiliul Director, cu 10 zile înaintea datei Conferintei curriculum vitae si programul sau de actiuni.

ART. 40 – Atributiile Presedintelui C.R.L.R. sunt umatoarele:

(a) reprezinta C.R.L.R. în raport cu institutiile publice din România si din strainatate, precum si în fata oricaror persoane fizice si juridice române sau straine;

(b) coordoneaza activitatea Consiliului Director ;

(c) propune Consiliului Director angajarea unui director executiv, a adjunctului acestuia si a secretarului general al Comunitatii.

ART. 41 – (1) Mandatul Presedintelui C.R.L.R. înceteaza la termenul prevazut în Statut, prin demisie sau deces, precum si în caz de revocare, conform prevederilor art. 42.

(2) În situatia în care functia de Presedinte C.R.L.R. ramâne vacanta înainte de expirarea mandatului, Consiliul Director numeste un Presedinte interimar care în 60 de zile de la data numirii convoaca Conferinta Reprezentantilor în vederea alegerii unui nou Presedinte.

(3) Pe perioada interimatului, Presedintele interimar asigura functiile reprezentative si executive ale Presedintelui C.R.L.R. în limitele prevazute de Statut si de hotarârea de numire adoptata de Consiliul Director.

ART.42 – Daca Presedintele sau un membru al Consiliului Director nu se achita sistematic de sarcinile încredintate, aducând prejudicii Comunitatii, Conferinta Reprezentantilor poate sa-i revoce din functie prin vot secret.

B) Consiliul Director

ART. 43 – (1) Consiliul Director este ales pentru un mandat de patru ani la propunerea Presedintelui Comunitatii, de catre Conferinta Reprezentantilor, în componenta a 11 membri, numar în care sunt inclusi si membrii de drept.

Presedintele ales al C.R.L.R. propune 15 candidati pentru Consiliul Director, iar Conferinta Reprezentantilor alege 8 sau 9 persoane, dupa caz.

(2) Membrii de drept ai Consiliului Director sunt Presedintele C.R.L.R., reprezentantul în Parlament al C.R.L.R. si reprezentantul A.T.R.L.R.

(3) În termen de trei luni de la alegere, Consiliul Director adopta normele de aplicare ale Statutului si un regulament propriu de organizare si functionare.

(4) Consiliul Director se întruneste lunar. Data întrunirii si ordinea de zi preliminara se stabileste în sedinta precedenta. Hotarârile se iau cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.

(5) Membrii Consiliului Director, inclusiv Presedintele C.R.L.R. pot fi salariati ai C.R.L.R. Nivelul remunerarii membrilor Consiliului Director se stabileste in Consiliul Director.

ART. 44 – Atributiile Consiliului Director:

(a) convoaca Conferinta Reprezentantilor (ordinara si extraordinara);

(b) prezinta Conferintei Reprezentantilor raportul de activitate, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, precum si proiectul programului de actiuni ale Comunitatii; prezinta Conferintei Reprezentantilor candidatii pentru functia de Presedinte al Comunitatii, pe baza candidaturilor depuse din teritoriu ;

(c) aproba Executivul (directorul executiv, adjunctul acestuia si secretarul general) propus de Presedintele Comunitatii, dintre membrii Comunitatii, cu experienta si competenta recunoscuta si care cunosc bine limba rusa si o alta limba de circulatie internationala;

(d) stabileste caile de asigurare a veniturilor Comunitatii;

(e) aproba organigramele si statele de functiuni ale structurilor Comunitatii si politica de personal;

(f) repartizeaza pe capitole prevederile bugetului de cheltuieli;

(g) aproba lista lucrarilor elaborate de etnici ce vor fi publicate;

(h) analizeaza lunar activitatea comunitatilor locale si hotaraste masurile necesare;

(i) analizeaza activitatea deputatului din partea C.R.L.R. si a membrilor Comunitatii care ocupa functii, la propunerea Comunitatii, în administratie si în consiliile locale;

(j) stabileste candidatii pentru bursele de studii si specializare în strainatate;

(k) aplica masurile disciplinare prevazute de Statut;

(l) exercita orice alte prerogative ale conducerii, mai putin cele rezervate exclusiv Conferintei Reprezentantilor;

(m) propune Conferintei Reprezentantilor, cu votul a doua treimi dintre membrii sai, revocarea presedintelui C.R.L.R.

ART. 45 – (1) Activitatea curenta a Comunitatii este desfasurata de directorul executiv, ajutat de personalul din subordine.

(2) Angajarea personalului tehnic propriu si cel al celorlalte structuri ale Comunitatii se face prin concurs, în conditiile legii, prin decizia directorului executiv.

C) Alte organe ale Comunitatii:

ART. 46 – (1) Comisia de Cenzori se compune din 3 persoane (presedinte si 2 membri) si 2 membri supleanti, alesi de Conferinta Reprezentantilor.

(2) Comisia de Cenzori are sarcina efectuarii controlului gestionar de fond asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti, verificând respectarea normelor legale si a hotarârilor Conferintei Repezentantilor cu privire la:

- existenta, integritatea si pastrarea bunurilor de orice fel;

- utilizarea mijloacelor materiale si banesti;

- efectuarea încasarilor si platilor de orice natura;

- conducerea evidentei contabile si realitatea datelor înscrise în bilant.

(3) Controlul se efectueaza cel putin o data la trei luni sau la sesizare scrisa si se încheie printr-un proces-verbal care se prezinta, dupa caz, Consiliului Director si Conferintei Reprezentantilor.

ART. 47 – (1) Comisia de Etica si Disciplina se compune din 3 persoane (presedinte si 2 membri) si 2 membri supleanti, alesi de Conferinta Reprezentantilor.

(2) Comisia de Etica si Disciplina are sarcina sa verifice si sa analizeze, la sesizare, cazurile de încalcare de catre membrii Comunitatii a prevederilor Statutului.

(3) Comisia de Etica si Disciplina examineaza plângerile si contestatiile membrilor exclusi din rândurile Comunitatii.

(4) Asupra cazurilor examinate, Comisia de Etica si Disciplina prezinta concluziile si propunerile sale, împreuna cu toate documentele aferente cazului, dupa caz, comitetelor locale, Consiliului Director si Conferintei Reprezentantilor.

(5) Membrii organelor cu functie de decizie, mentionate în alineatul precedent, în cazul în care, fac obiectul cercetarii Comisiei de Etica si Disciplina, îsi pierd dreptul de vot la examinarea concluziilor si propunerilor acestei Comisii, privind persoana lor, dupa principiul ca nimeni nu poate fi judecator în propria sa cauza.

ART. 48 – Membrii Comisiei de Cenzori si membrii Comisiei de Etica si Disciplina adopta hotarâri cu majoritate.

Pentru activitatea desfasurata ei primesc o indemnizatie stabilita de Consiliul Director in functie de activitatea prestata.

VI. REPREZENTAREA C.R.L.R. ÎN STRUCTURILE STATULUI

ART. 49 – Deputatul C.R.L.R. reprezinta interesele etnicilor rusi lipoveni în Parlamentul României. El îsi desfasoara activitatea în consens cu Consiliul Director si prezinta rapoarte de activitate acestuia si anual Conferintei Reprezentantilor.

ART. 50 – (1) Deputatul C.R.L.R. este dator sa promoveze în actele normative dezbatute în Parlament interesele etniei si sa intervina, în limita prerogativelor sale legale, la toate structurile publice centrale si locale si organismele intrenationale pentru afirmarea drepturilor legitime ale etnicilor rusi lipoveni.

(2) Deputatul din partea C.R.L.R. va veghea la aplicarea, în localitatile în care traiesc etnici rusi, a actelor normative specifice acestora, iar în situatia în care constata ca ele sunt încalcate va depune toate diligentele pentru solutionarea favorabila a problemelor semnalate.

ART. 51 – Reprezentantii C.R.L.R. în celelalte structuri deliberative locale vor informa periodic Consiliul Director asupra activitatii depuse cu privire la etnia rusa si a problemelor cu care se confrunta si vor colabora cu Comunitatea Centrala pentru realizarea sarcinilor ce tin de domeniul lor de activitate. Consilierii locali sau judeteni sunt obligati sa promoveze obiectivele C.R.L.R.

VII. PATRIMONIUL C.R.L.R.

ART.52 – Patrimoniul C.R.L.R. este compus din totalitatea drepturilor asupra activelor corporale si necorporale, precum si din veniturile legale de orice natura.

Veniturile C.R.L.R. provin din :

(a) cotizatiile membrilor ;

(b) dobânzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditiile legii;

(c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de C.R.L.R.;

(d) venituri realizate din activitati economice directe;

(e) alocatii bugetare de stat;

(f) contributii benevole ale membrilor sau simpatizantilor;

(g) donatii, sposorizari sau legate;

(h) finantari de programe si activitati venite de la organisme si persoane fizice sau juridice române sau straine;

(i) alte venituri legale.

ART. 53 – (1) Veniturile C.R.L.R. provenite de la organizatiile sale locale, judetene sau obtinute de organizatia centrala din activitatile societatilor comerciale înfiintate se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopurilor Comunitatii.

(2) Activitatile economice directe realizate de C.R.L.R. au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopurile principale ale acesteia: veniturile realizate din aceste activitati se folosesc conform alineatului precedent.

ART. 54 – Comunitatea Centrala dispune de gestiune proprie. Consiliul Director elaboreaza în fiecare an pentru anul urmator bugetul de venituri si cheltuieli si prezinta anual Conferintei Reprezentantilor un raport despre gestiunea financiara si situatia patrimoniului Comunitatii.

ART. 55 – Cheltuielile Consiliului Director si ale Conferintei Reprezentantilor se suporta din :

(a) încasari proprii;

(b) donatii si sponsorizari;

(c) resurse bugetare.

VIII. ALTE STRUCTURI ALE C.R.L.R.

Sectiunea I : Asociatia Tinerilor Rusi Lipoveni din România ( A.T.R.L.R.)

ART. 56 – În cadrul C.R.L.R. functioneaza Asociatia Tinerilor Rusi Lipoveni din România (A.T.R.L.R.).

Activitatea A.T.R.L.R. este reglementata prin regulament propriu de organizare si functionare.

ART. 57 – Consiliul Director asigura îndrumarea activitatii A.T.R.L.R. si resursele financiare si materiale necesare realizarii programelor acesteia pe baza solicitarilor concrete ale asociatiei de tineret si în functie de resursele disponibile.

ART. 58 – Analiza si aprobarea unor programe si activitati propuse de A.T.R.L.R. se face de catre Consiliul Director si vor fi comunicate în scris conducerii acesteia.

Sectiunea II: Centrul de Studii si Cercetari privind Rusii Lipoveni din România (C.S.C.R.L.R.)

ART. 59 – C.S.C.R.L.R. va fi înfiintat prin reorganizarea Cercului stiintific pentru Studierea Fenomenului Starover si va fi subordonat direct Consiliului Director. Centrul va functiona pe baza unui regulament, organigrame si stat de functiuni proprii.

Resursele materiale si financiare necesare activitatii Centrului se asigura din bugetul C.R.L.R. si din alte surse conform legii potrivit propunerilor conducerii C.S.C.R.L.R.

Sectiunea III: Publicatiile C.R.L.R.

ART. 60 – (1) C.R.L.R. editeaza publicatii proprii de informare, stiinta si cultura.

Politica editoriala a publicatiilor este stabilita de Consiliul Director.

(2) Redactiile publicatiilor îsi desfasoara activitatea pe baza unor regulamente de organizare si functionare proprii, aprobate de Consiliul Director.

(3) Publicatiile functioneaza pe principiul eficientei economice. Consiliul Director va stabili criteriile de performanta.

(4) Redactorii-sefi ai publicatiilor sunt numiti de Consiliul Director al C.R.L.R. si se subordoneaza acestuia.

IX. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

ART. 61 – Persoanele care efectueaza deplasarile în interesul Comunitatii au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurna conform dispozitiilor legale.

ART .62 – Sigla Comunitatii este o barca pe apa, un pescarus în zbor si un rasarit de soare cuprinse într-un cerc, semnul electoral este o barca pe apa încadrata într-un cerc.

ART. 63 – Toate organizatiile de baza si teritoriale sunt obligate ca în termen de 90 de zile de la adoptarea Statutului de catre Conferinta Reprezentantilor a C.R.L.R. sa puna de acord cu acesta propriile hotarâri.

ART. 64 – (1) Prevederile prezentului articol constituie norme obligatorii în situatia în care în Statut nu se prevede altfel.

(2) Întrunirile organelor Comunitatii sunt statutare daca se realizeaza cvorumul de jumatate plus unu din numarul membrilor. Daca cvorumul nu s-a realizat, întrunirea se amâna o singura data. Amânarea nu poate fi mai mica de o zi si nu poate depasi doua saptamâni.

Întrunirea amânata se tine la data stabilita cu membrii prezenti.

(3) Convocarea întrunirii se face în scris cu cel putin doua saptamâni înainte de data întrunirii si va fi însotita de proiectul ordinii de zi si materialele supuse dezbaterii.

(4) Hotarârile se adopta prin voturile valabil exprimate de jumatate plus unu din numarul membrilor prezenti.

(5) Votul referitor la persoane sau referitor la faptele acestora este secret.

(6) Întrunirile extraordinare pot fi convocate la cererea scrisa a cel putin o treime din numarul membrilor.

ART. 65 – Dezbaterile si hotarârile se consemneaza într-un registru de procese verbale, paginat, care are un regim special de pastrare.

ART. 66 – În cazul dizolvarii C.R.L.R., Conferinta Reprezentantilor va dispune în ce priveste utilizarea bunurilor ramase în folosul comun al etnicilor rusi lipoveni din România.

ART. 67 – Prezentul Statut intra în vigoare din ziua votarii sale la Conferinta Nationala a C.R.L.R.

Competenta alegerii primului Presedinte al C.R.L.R., a primului candidat pentru demnitatea de deputat din partea Comunitatii în Parlamentul Romaniei, precum si a primului Consiliu Director, conform prezentului Statut, apartine Conferintei Nationale a C.R.L.R., convocate potrivit Statului precedent la Botosani, în perioada 18-19 septembrie 2004.

ART. 68 – Prezentul Statut a fost adoptat la Conferinta Reprezentantilor a C.R.L.R. desfasurata la Tulcea, în perioada 30 – 31 august 2008.